REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

przez Członków Klubu Narciarskiego Rzeszów

Członkowie Klubu Narciarskiego Rzeszów są zobowiązani do opłacania składek członkowskich na rzecz Klubu zgodnie

ze Statutem Klubu oraz z niniejszym regulaminem.

§ 1.

1.Członkowie Klubu za wyjątkiem członków wymienionych w § 8 pkt. 3 i 4 Statutu Klubu, są
zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne
Zebranie Członków .

 

2.Na umotywowany wniosek Zarząd ma prawo zwolnić lub ustalić inną płatność (niż
określona w § 1)

 

OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

§ 2.

1. Członkowie Klubu winni opłacić składkę członkowską na sezon 2017/2018, do 15 Grudnia 2017.

§ 3.

1. Zaleganie w opłacaniu składek na rzecz Klubu powyżej 1 tygodnia powoduje wykluczenie
członka Klubu.

 

2. Zarząd po stwierdzeniu zaległości w opłatach na rzecz Klubu oraz pomimo skierowania do
członka uprzedniego wezwania do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej
podejmuje decyzję o wykluczeniu członka.

 

3. Wykluczonemu członkowi Klubu przysługuje odwołanie zgodnie ze Statutem Klubu.
 

4. Wznowienie członkostwa w Klubie, po uregulowaniu wcześniejszych zaległości, wymaga
procedury identycznej jak dla osób nowo wstępujących.

 

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ OSOBY WSTĘPUJĄCE DO KLUBU

§ 4.

Nowo przyjmowani do Klubu członkowie opłacają:
1. Wpisowe w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

 

2. Składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5.

1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo odstąpić od przewidzianych w niniejszym regulaminie procedur i opłat.
 

2. Warunkiem udziału członka w imprezach organizowanych przez Klub jest opłacenie składek przewidzianych niniejszym regulaminem.

§ 6.

1. Zaktualizowane wersje regulaminu Klubu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Klubu.
 

2. Regulacje prawne i organizacyjne nie wymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem klubu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut Klubu .
 

3. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

§ 7.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.